ย่านเก่าลำปางคัดสรร ตอนที่ 15 วัดท่ามะโอ

วัดท่ามะโอ

วัดท่ามะโอ

วัดท่ามะโอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยพ่อเลี้ยงหม่องจันโอง ต้นตระกูลจันทร์วิโรจน์ ชาวพม่าที่เข้ามาประกอบอาชีพพ่อค้าไม้ในจังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นผู้มีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระศาสนา จึงได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดท่ามะโอ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเรียนบาลีใหญ่ ซึ่งท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ ธัมมาจริยะ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ได้วางรากฐาน และเปิดสำนักบาลีสอนบาลีใหญ่ จนถึงปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนอยู่ ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นศิลปะพม่าที่น่าสนใจ อาทิ พระอุโบสถที่สร้างด้วยปูนทั้งหลัง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพม่าปางมารวิชัย เป็นอาคารที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติวัดท่ามะโอ และประวัติของท่านอาจารย์อู ธมฺมานนฺทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ พระวิหารเป็นศิลปะพม่า พระเจดีย์เป็นศิลปะผสมผสานล้านนากับพม่า กุฏิไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ศิลปะพม่า และอัฐิของหลวงพ่อพระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สานธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ รูปที่ 4 ผู้วางรากฐานการเรียนการสอนบาลีใหญ่

  • Don’t Miss : ต้องห้ามพลาด
    1. ชมศิลปะพม่า ผสมผสานกับศิลปะล้านนา
    2. เป็นสถานที่ศึกษาบาลีใหญ่ที่มีชื่อเสียง และทำการเรียนการสอนสำหรับประชาชนทั่วไป
    3. สามารถนั่งรถม้าแวะชมความงามทางสถาปัตยกรรม และกราบนมัสการองค์พระประธาน