แผนการพัฒนาเมือง

แผนการจัดการเมืองและกลไกการพัฒนาเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์


“การนำต้นทุนที่มีอยู่ มาเชื่อมร้อย สอดผสาน และเชื้อเชิญ ให้ชาวลำปางร่วมสรรค์สร้างให้ดีงามยิ่งขึ้น”


การสร้างแผนการขับเคลื่อนเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ มาจากการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนา รวมถึงการจัดประชุมหรือสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ที่ร่วมกันกำหนดกรอบการพัฒนาลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์ จึงทำให้แผนการขับเคลื่อนที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกๆ ภาคส่วน และได้ร่วมกันริเริ่มการขับเคลื่อนในปี 2564 – 2565

พัฒนาแผนการจัดการเมืองลำปางน่าอยู่ สร้างสรรค์


วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาขีดความสามารถ ในการเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ของลำปาง

เพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนา เมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์

เพื่อจัดทำแผนการจัดการเมืองและกลไกการพัฒนาเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์ จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน


กรอบการวางแผนพัฒนาเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์


การให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (พื้นที่เมืองเก่า พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ริมแม่น้ำวัง


การพัฒนาเมืองต้องพัฒนาภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าประวัติศาสตร์ของเมืองลำปาง (การพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองรถม้า เมืองเก่ามีชีวิต)


การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ธุรกิจสร้างสรรค์และกิจกรรมสร้างสรรค์ในเมือง)


แผนการจัดการเมืองและกลไกการพัฒนาเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์ผลการดำเนินงาน


ความพร้อมด้านนโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่

ศักยภาพของพื้นที่ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองแบบผสม (มีย่านการค้า ที่อยู่อาศัย สิ่งบริการของรัฐ และพื้นที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เดียวกัน)

การคงอยู่ของเมืองเก่าปราชญ์ผู้มีความรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้หลักคิดการพัฒนาเมืองในเรื่องการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม


เศรษฐกิจค้าขายหล่อเลี้ยงเมือง มีต้นทุนและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น และมีกระแสการริเริ่มธุรกิจสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
พลเมือง ชุมชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคธุรกิจ และความร่วมมือ