About Us

โครงการกลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์

โครงการวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเมืองลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว (Center of Tourism Rearch and Development-CTRD) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ 1.โครงการนำร่อง Lampang Creative Lab
2.พัฒนาศักยภาพและบทบาทการเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ของลำปาง 3.พัฒนาพลเมืองลำปางสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดเมืองน่าอยู่ 4.พัฒนาแผนการจัดการเมืองลำปางน่าอยู่สร้างสรรค์ และ 5.พัฒนาต้นแบบพื้นที่น่าอยู่สร้างสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)