Lampang Creative Lab Opening

บรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
“ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์
(Lampang Creative Lab)”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City)” ที่จะมาส่งมอบความสุข จุดประกายแรงบันดาลใจ ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ของคนลำปาง

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนั้นยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราฐารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรื่อง “โอกาสของเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และการร่วมกันก้าวเพื่อพัฒนาและยกระดับเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “ชาวลำปางขับเคลื่อนเมืองลำปางสู่เมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์” เสวนาระดมความคิดเห็น “เมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ ในใจคนลำปาง” เวิร์คช็อปแต่งหน้าข้าวแต๋น เวิร์คช็อปร้อยลูกปัด นิทรรศการ “โครงการลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์” รวมถึงการบรรเลงดนตรี และขับร้องจากน้องๆ วงโยธวาทิตโรงเรียนสำปางกัลยณี ซึ่งช่วยเต็มเติมสีสันบรรยากาศของวันนี้ให้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและแสนรื่นรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร Lampang Creative Lab ถนนกาดกองต้า (อาคารตรงข้ามทางเข้าวัดเกาะวาสุการาม)

จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)