Urban Data

Urban Data Platform


“เมืองลำปางมีศักยภาพและความพร้อม สามารถเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ได้ เริ่มต้นที่ความเข้าใจและการรวมพลัง”


เมืองลำปาง คือส่วนผสมของศักยภาพและความพร้อม ทั้งต้นทุนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กายภาพเมืองขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เดินทางเชื่อมถึงกันได้ สภาพแวดล้อมอันรื่นรมย์และทรัพยากรบุคคลเปี่ยมคุณภาพกับพลเมืองลำปางที่อยากเห็นเมืองลำปางดีขึ้น

การชี้วัดระบุได้ว่า “วันนี้” เมืองลำปางน่าอยู่ และมีความสร้างสรรค์เพียงใด จึงเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างความเข้าใจถึงศักยภาพของเมือง และเริ่มต้นการวางแผนกับปฏิบัติพัฒนาเมืองลำปางได้อย่างถูกทิศถูกทาง และมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพและบทบาทเมืองลำปางน่าอยู่ สร้างสรรค์


วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่และเมืองสร้างสรรคที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองลำปาง

เพื่อศึกษาศักยภาพและบทบาทการเป็นเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ของลำปาง

เพื่อพัฒนา Urban Data Platform สำหรับเมืองลำปาง


ตัวชี้วัดเมืองลำปางน่าอยู่ สร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวที่ต้องสร้าง

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำขนาดของพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนให้มีขนาดอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเมืองลำปางมีค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ 6.5 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ควรมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพื้นที่สีเขียวและชุมชนเข้าด้วยกัน

ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการถ่ายทอด

การจัดการความรู้ที่เป็นระบบสามารถดำเนินการเริ่มต้นจากการสร้างองค์ความรู้ของเมือง เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านช่องท่างต่าง ๆ ให้บุคคลในสังคมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียมกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมนอกพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำบทเรียน มายกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคม และเมืองลำปางต่อไป

โดดเด่นด้านสวัสดิการสังคม

“เมืองน่าอยู่ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมาก่อน”

ด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเมืองลำปางในทุกยุคทุกสมัย จึงทำให้ลำปางเป็นเมืองที่ประชากรเมืองได้รับการดูแลด้านบริการสังคมมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรที่อาศัยในเมือง